Banner ROC A12 lang

Passend onderwijs

Met ingang van augustus 2014 is er in Nederland sprake van Passend Onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs wordt de landelijke indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) afgeschaft. Mbo-instellingen zijn vanaf dan zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod. 

Het mbo kent geen speciaal onderwijs, maar het mbo kent wel een zorgplicht, die verankerd is in de Wet gelijke behandeling (Wgbh/cz). Mbo-instellingen zijn verplicht voor iedere deelnemer (student) met een beperking doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij het een onevenredige belasting vormt voor de instelling .

ROC A12 wil aan die zorgplicht voldoen en stelt dat extra ondersteuning niet alleen van toepassing is op studenten met een beperking, maar voor elke student, die met wat extra hulp, passend binnen het ondersteuningsaanbod van ROC A12, het onderwijs kan volgen en afsluiten met een diploma.

Om aan bovenstaande te kunnen voldoen heeft ROC A12 een zorgstructuur ingericht en een onderwijszorgplan opgesteld. 

Missie ROC A12 passend onderwijs

ROC A12 verzorgt onderwijs dat studenten voorbereidt op een beroep of op doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. Het doel is dat studenten hun opleiding succesvol kunnen afronden. Om dat te bewerkstelligen, investeert ROC A12 doorlopend in de kwaliteit van het onderwijs en de studieloopbaanbegeleiding. 

Bepalend voor de kans op succes is óók dat studenten een voor hen passend traject volgen: dat zij een opleiding volgen in een richting en op een niveau dat bij hen past en dat zij de (extra) ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. Het toelatingsbeleid is erop gericht om een optimale match tot stand te brengen tussen de wensen, (ondersteunings)behoeften en capaciteiten van de (aspirant-)student en de mogelijkheden van (opleidingen van) ROC A12. Het uitgangspunt dat studenten hun opleiding succesvol moeten kunnen afronden, is daarbij leidend. Wanneer blijkt dat er voor een aspirant-student geen of weinig kans is op het succesvol doorlopen van de gekozen opleiding, wordt er samen met betrokkene naar een passend alternatief gezocht binnen of buiten ROC A12 (Bron: Kaders voor een herijkt Toelatingsbeleid voor ROC A12 – COG).

Om een passend traject voor studenten te verzorgen kan ROC A12 extra ondersteuning bieden. Om die extra ondersteuning te kunnen realiseren onderneemt ROC A12 de volgende stappen:

 • De zorgcoördinator communiceert met scholen, ouders en kandidaten en geeft voorlichting over de door ROC A12 mogelijk te bieden extra ondersteuning richting scholen, ouders en kandidaten.
 • De zorgcoördinator realiseert een warme overdracht van informatie over de ondersteuningsbehoefte van de student.
 • ROC A12 hanteert een zorgvuldig plaatsingsproces, waarbij wordt bepaald of er een match is tussen ondersteuningsbehoefte van de student en het (ondersteunings)aanbod van ROC A12.

Om bovenstaande in goede banen te leiden heeft ROC A12 professionele medewerkers: onze docenten, onze studieloopbaanbegeleiders en de medewerkers van Succes A12.

Ondersteuningsprofiel ROC A12

Hieronder een beschrijving van het ondersteuningsprofiel van ROC A12. ROC A12 biedt, naast de reguliere ondersteuning, ook extra ondersteuning aan (aspirant)studenten die dit nodig blijken te hebben. 

Om de gevraagde extra ondersteuning te kunnen bieden is het van groot belang dat de student met een extra ondersteuningsbehoefte zich vóór 1 mei, voorafgaand aan het nieuwe studiejaar, aanmeldt. Voor studenten die zich later dan 1 april aanmelden, kan ROC A12 geen ondersteuningsarrangement garanderen. Hieronder een overzicht van de verschillende niveaus van ondersteuning die ROC A12 kan aanbieden. Het gaat bij punten 1 en 2 om de reguliere begeleiding (ondersteuning). Bij punten 3 tot en met 6 gaat het om extra ondersteuning. 

1. Studenten met leerachterstand of leerstoornis: 

 • Dyslexie
 • Discalculi
 • Taalachterstand
 • Rekenachterstand
 • Interculturele vraagstukken
 • Faalangst/assertiviteit

2. Studenten met sociaal- psychologische problematiek

3. Studenten met een visuele beperking (cluster 1) 

4. Studenten met een beperkte communicatieve redzaamheid (slechthorend, doof, ESM, ASS) (cluster 2)

5. Studenten met een lichamelijke beperking, (zeer) moeilijk lerenden of langdurig zieken, inclusief NAH (voorheen cluster 3)

6. Studenten met gedragsproblematiek en psychiatrische problemen (ADD, ADHD, ODD, Borderline, ASS) (voorheen cluster 4)

Voor studenten die buiten bovenstaande categorieën vallen kan ROC A12 geen verantwoorde en adequate (extra) ondersteuning bieden (handelingsverlegen). 

Kenmerken van het ondersteuningsprofiel die op alle opleidingen van ROC A12 terug te zien, staan in onderstaande overzicht gegroepeerd:

Hoeveelheid aandacht (inhoud, benodigde tijd en vereiste expertise)

 • Alle colleges (domeinen/opleidingen) beschikken over een eenduidige begeleidingsstructuur: 1e lijn: studieloopbaanbegeleider: bieden begeleiding/coaching aan alle studenten (met of zonder extra ondersteuningsvraag). 2e lijn: Zorgcoördinator, studentondersteuner, studentadviseur en ambulant begeleider bieden (extra) begeleiding aan studenten met een extra ondersteuningsvraag. 
 • Docenten zijn didactisch sterk en kunnen differentiëren naar behoeften van studenten (niet alle opleidingen zijn gelijk) 
 • ROC A12 heeft de ambitie om alle docenten en slb'ers te scholen in het signaleren van extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. 
 • Er is een goed functionerend ZAT-team. 
 • Er is een warme overdracht tussen v(s)o-mbo 
 • Er is een goed functionerend verzuimbeleid

Onderwijsmateriaal De inzet van onderwijsmateriaal,  de benodigde hulpmiddelen en de toe te passen maatregelen. Welke onderwijsmaterialen, hulpmiddelen en maatregelen zijn nodig, respectievelijk beschikbaar?  
Fysieke omgeving ROC A12 streeft ernaar alle gebouwen zo goed mogelijk toe te rusten, zodat deze toegankelijk zijn en faciliteiten bieden voor studenten met een beperking.

Expertise

 • Aan elke opleiding is (minimaal) één ambulant begeleider verbonden die studenten met een beperking en docenten kan adviseren en ondersteunen 
 • Aan elk afdeling zijn verbonden: Zorgcoördinator, studentondersteuner, studentadviseur en een vertrouwenspersoon voor begeleiding aan studenten met een (extra) ondersteuningsvraag. 

Per locatie bieden zij: 

 • diagnostiek (o.a. studievaardigheden, beroepskeuze, capaciteiten, dyslexie, dyscalculie, persoonlijk welbevinden, sociaal emotioneel functioneren), 
 • advies op het gebied van studie- en beroepskeuze aan studenten; advisering mentoren en opleidingsteams bij diverse vraagstukken; advisering studenten met een functiebeperking op het gebied van studie- en beroepskeuze en daarbij behorende faciliteiten. 
 • specialistische trainingen (o.a. faalangstreductie, agressieregulatie, leren studeren, counseling) 
 • teamexpertise: de manier waarop het team van de opleiding omgaat met speciale behoeften van studenten en met verschillen tussen studenten. Het is de ambitie van ROC A12 deze expertise per team in beeld te brengen en waar nodig verder te ontwikkelen.

Samenwerking met andere instanties ROC A12 werkt samen met ketenpartners o.a. GGD, Jeugdzorg, GGZ, Regionaal Bureau Leerplicht, politie, CJG, ambulante begeleiders van REC 1 en REC 2, deskundigen op gebied van ergonomie, contactpersonen vanuit het vmbo, bpv-bedrijven.

Het ondersteuningsaanbod

ROC A12 biedt goed onderwijs, waarin professionals vanuit een vastgestelde pedagogisch- en didactisch visie handelen, met het doel de studenten (mogelijk) te begeleiden naar een diploma. Deze professionals zijn de lesgevende docenten, de studieloopbaanbegeleiders, de bpv-docenten en de ambulant begeleiders. 

Ondersteuning  De door ROC A12 geboden ondersteuning wordt uitgevoerd door de deskundigen van de Succes A12 / Studentenondersteuning systematiek. De volgende diensten worden aangeboden:

 • studieondersteuning op het gebied van taal en rekenen, bij dyslexie en op vakinhoudelijk gebied.
 • studie- en loopbaankeuze voor studenten met een opleidingsvraag. 
 • persoonlijke ondersteuning bij vraagstukken op sociaal-emotioneel gebied.

Extra ondersteuning 

 • Extra ondersteuning aan studenten met een ondersteuningsbehoefte ten gevolge van een visuele, een auditieve, een lichamelijke beperking, een langdurige ziekte of gedragsproblematiek.

Daarnaast beschikt ROC A12 over:

 • Een schoolarts.
 • Trainingscentrum / Uiterwaard.
 • Een Zorg Advies Team (ZAT); bestaande uit een groep interne en externe deskundigen.

Voor studenten die buiten bovenstaande ondersteuning(scategorieën) vallen kan ROC A12 geen verantwoorde en adequate (extra) ondersteuning bieden (handelingsverlegen). De handelingsverlegenheid wordt bepaald door de intaker en de ambulant begeleider betrokken bij dit proces.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen