Ouderinformatiepunt

Informatie voor ouders

Ouderinformatiepunt

Bij het Ouderinformatiepunt kunt u als ouder(s)/verzorger(s) van studenten terecht met vragen en opmerkingen in relatie tot school. Medewerkers van het Ouderinformatiepunt zoeken naar een passend antwoord en brengen u in contact met de juiste persoon binnen de school. Het ouderinformatiepunt kan u advies of extra informatie geven over onderwijszaken. Het ouderinformatiepunt kan ook worden ingezet bij interculturele communicatie en kan bijvoorbeeld een tolk regelen.

Doelstelling

Het Ouderinformatiepunt wilt u als ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid geven om actief betrokken te zijn bij het leerproces van uw zoon of dochter. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid bij het leerproces de onderwijsresultaten verbetert en dat de kansen op het behalen van een diploma worden vergroot.

Studiekeuze

Uw zoon of dochter heeft wellicht al een idee wat hij/zij wil gaan studeren. Kom samen met uw zoon/dochter langs op de Open Dagen. Op deze informatie dagen kunt u praten met studenten die de opleiding volgen en de docenten. Zij kunnen u alle informatie geven over de opleiding. Als uw zoon/dochter hulp nodig heeft om tot een keuze te komen, dan kan uw zoon of dochter gebruik maken van het Trajectbureau op school. De studieloopbaanadviseurs kunnen uw zoon/dochter adviseren over de keuze voor studie en beroep.

Begeleiding student

Signaleert u belemmeringen of heeft u vragen over de opleiding van uw kind, de studievoortgang, huiswerk, taken, beoordeling, verzuim, studiekeuze of andere zaken kunt u in eerste instantie terecht bij de Studie Loopbaan Begeleider (slb'er) van uw zoon of dochter. Is er behoefte aan extra begeleiding of ondersteuning? Dan kunt u dat doorgeven aan de slb'er. Als een student extra zorg of ondersteuning nodig heeft kan de slb'er hem/haar doorverwijzen naar Succes A12 | Studentenondersteuning. Heeft u toch nog vragen na een gesprek met de slb'er dan kunnen de medewerkers van het Ouderinformatiepunt u verder helpen.

Passend Onderwijs

Sinds augustus 2014 is er in Nederland sprake van Passend Onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs wordt de landelijke indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) afgeschaft. Mbo-instellingen zijn vanaf dan zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod. Op onze pagina Passend Onderwijs kunt u uitgebreid lezen de school invulling geeft aan haar visie op Passend Onderwijs.

Studievoortgang

De studievoortgang kan verstoord worden door bijvoorbeeld miscommunicatie of cultuurverschillen. De medewerker van het Ouderinformatiepunt kan dan als intermediair ingeschakeld worden tussen ouders, student en opleiding en zoeken naar een oplossing. Daarnaast praten wij met de student over zijn studiekeuze, studiegedrag en studievoortgang. Samen met de student maken wij dan een actieplan.

Verzuim

Uw zoon of dochter heeft een aanwezigheidsplicht. Als uw zoon/dochter soms verzuimt, beoordeelt de slb'er of de verzuimde uren geoorloofd zijn. In het geval van ongeoorloofd verzuim neemt de slb'er contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Is uw zoon/dochter nog geen 18 jaar dan geldt de leerplichtwet. Dit houdt in dat de school een meldingsplicht heeft en bij 16 uur ongeoorloofd verzuim (binnen 4 weken) melding doet bij de DUO-groep. Een leerplicht ambtenaar zal dan een gesprek aan gaan met uw zoon/dochter. Ook de ouder(s)/verzorger(s) worden voor dat gesprek uitgenodigd.

Is uw zoon/dochter 18 jaar of ouder? Bij 16 uur of meer ongeoorloofd verzuim in 4 weken tijd zal een indringend gesprek plaatsvinden tussen uw zoon/dochter, de coördinator/afdelingsmanager en mogelijk een RMC consulent (RMC regionaal meld- en coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten). Tijdens het gesprek zal duidelijk gemaakt worden dat de school graag wil dat uw zoon/dochter de opleiding voortzet maar dat verder verzuim niet wordt getolereerd. Tevens zal melding van verzuim worden gedaan aan de DUO-groep.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is een wettelijk verplicht code die de werkwijze van de school omschrijft bij (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode helpt professionals om op een zorgvuldige wijze te handelen bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is op maat gemaakt voor de school en is ingepast binnen de zorgstructuur van de school. Wilt u meer weten over de meldcode? Download hem hier: PDF-pictogrammeldcode_huiselijk_geweld_roc_a12_2015-2016.pdf

Ziek melden

Meer weten over ziek melden en/of verzuim? Kijk dan op onze informatiepagina over ziekmelden.

Studiewijzer en OER

Iedere opleiding heeft een St'OER. Dat is een samenvoeging van de Studiewijzer en de Onderwijs- en ExamenRegeling.
In de St'OER staat beschreven hoe het onderwijs binnen de opleiding uitziet. U kunt er bijvoorbeeld lezen welke vakken er per leerperiode aangeboden worden en wanneer en hoe ze geëxamineerd worden. U vindt er ook de uitslagregeling waarin de diploma-eisen beschreven staan.

De OER is gekoppeld aan het jaar van inschrijving. Als uw zoon/dochter bijvoorbeeld is ingeschreven in 2016 (cohort 2016) dan geldt voor de hele opleiding de St’OER 2016.

Uw zoon of dochter kan de St’OER inzien via Connect (inloggen vereist). Als hij/zij is gestart in 2017 kan dat via St’OER online

Tips

Ook voor u als ouder komt er best wel wat kijken bij het begeleiden van uw zoon/dochter bij de studiekeuze of bij de begeleiding tijdens de studie. Graag geven we u hier wat tips.

Lees hier meer...