Studiekosten

Studiekosten

Verplichte kosten

Les- en cursusgeld

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld. Het innen van dit geld wordt centraal geregeld door de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het Ministerie van OC&W. Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen wettelijk les- of cursusgeld te betalen.

Lesgeld BOL-opleiding

Het wettelijk lesgeld wordt rechtstreeks aan de student gefactureerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld bedraagt voor mbo BOL niveau 1 t/m 4 voor het schooljaar 2018/2019  € 1.155,-

Lesgeld voltijds vavo-opleiding

Het wettelijk lesgeld wordt rechtstreeks aan de student gefactureerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld bedraagt voor vavo voltijds voor het schooljaar 2017/2018  € 1.155,-

Cursusgeld BBL-opleiding

Het cursusgeld kan betaald worden via iDEALnet, de webshop van van school, waarna de school zorgt voor de afdracht aan het ministerie van OC&W. Het wettelijk cursusgeld bedraagt voor het schooljaar 2018/2019:
niveau 1 en 2: € 240,-
niveau 3 en 4: € 582,-

Opleidingsgebonden schoolkosten (voor rekening van school)

Het grootste deel van de opleidingsgebonden schoolkosten komt voor rekening van de school. Dit zijn de kosten die noodzakelijk zijn om de studenten in staat te stellen het onderwijs te volgen en het diploma te behalen. Zo moeten wij zorgen voor leslokalen, praktijklokalen, apparatuur, machines, softwarelicenties voor gebruik binnen het opleidingsprogramma, tentamens, examens en herkansingen, ouderavonden, opleidingsinformatie, schoolpas, administratiekosten. Ook verbruiksmaterialen zoals hout, metaal, papier, ingrediënten voor de koksopleiding komen voor onze rekening. Evenals de introductiedagen, werkweken en excursies die een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma zijn. Dus onderwerpen die nodig zijn om de opleiding te volgen en het diploma te behalen.

Opleidingsgebonden leermiddelen (verplicht; voor rekening van student)

Daarnaast komt een deel van de opleidingsgebonden schoolkosten voor rekening van de student. Dit zijn de kosten van zaken waarover de student dient te beschikken voor het volgen van de opleiding en waarover de student zelf verantwoordelijkheid draagt. Hierin hoeft de school dan ook niet te voorzien. Het gaat met name om onderwijsbenodigdheden in de zin van leermateriaal zoals studieboeken, licenties voor computerprogramma’s die in de plaats komen van studieboeken, agenda, rekenmachine, laptop, werkkleding en werkschoenen, kopieerkaart/kopie en printkosten. Deze materialen zijn nodig voor het verwerven van de gevraagde competenties van de opleiding, het behalen van het diploma en zijn (en blijven) eigendom van de student. In een aantal gevallen is het mogelijk om deze leer- en gebruiksmaterialen via school aan te schaffen. De afname via school is niet verplicht. De student mag deze benodigde materialen ook zelf elders aanschaffen. 

De school maakt gebruik van de online leermiddelenlijst bij Studers (voorheen Van Dijk Educatie). Op de website studers.nl staat per opleiding welke leer- en gebruiksmaterialen nodig zijn per schooljaar, de kosten en of het leermiddel/boek al aangeschaft kan worden.

De meeste leermiddelen/boeken kunnen direct via Studers besteld worden. Deze mogen natuurlijk ook ergens anders aangeschaft worden. Als via Studers besteld wordt, loopt ook de betaling via Studers. Op de website studers.nl staat hierover alle informatie. Wordt er via andere leveranciers besteld, dan loopt de betaling ook via hen.

Meer informatie over schoolkosten voor mbo- studenten zie JOB: Brochure schoolkosten

Vrijwillige kosten

Vrijwillige bijdrage

De school hanteert een vrijwillige bijdrage. Deze is niet verplicht. In de algemene studenteninformatie over de vrijwillige bijdrage is opgenomen waar de bijdrage aan besteed kan worden. De hoogte van de vrijwillige bijdrage is voor schooljaar 2017/2018 € 37,50 voor BOL-opleidingen en € 22,50 voor BBL-opleidingen. Deze bijdrage kan betaald worden via iDEALnet, de webshop van de school. 

Overige vrijwilige schoolkosten

Binnen de school worden extra voorzieningen, faciliteiten en activiteiten aangeboden die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. Het is een keuze van de student om van deze voorzieningen en faciliteiten gebruik te maken. Als de student daarvoor kiest dan worden daarvoor de betreffende kosten in rekening gebracht. De gekozen voorzieningen en faciliteiten worden via een factuur bij de student in rekening gebracht en kunnen via iDEALnet, de webshop van van de school betaald worden.

Voorbeelden van overige vrijwillige schoolkosten zijn: extra service bij de intake zoals een extra individueel assessment, softwarelicenties voor gebruik buiten het opleidingsprogramma, kluisverhuur, extra excursies (of vervoer hierbij) ter verhoging van de kwaliteit van de opleiding, extra maatschappelijke -, culturele - en sportactiviteiten, studentenfeesten. Indien deze activiteiten plaatsvinden tijdens de reguliere schooluren en je besluit er niet aan deel te nemen dan worden er door school vervangende lessen en opdrachten aangeboden.

Voor informatie over de hoogte van schoolkosten en de overeengekomen extra faciliteiten kan er contact opgenomen worden met de studieloopbaanbegeleider (SLB'er).

Studiefinanciering / Tegemoetkomingen

Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt de leerling de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het mbo is dit niet het geval. Als de student op één van deze scholen een voltijds opleiding volgt en op 1 juli jonger is dan 18 jaar, dan kunnen ouders komen voor een verhoogd kindgebonden budget. Mbo-studenten van 18 jaar en ouder komen in aanmerking voor studiefinanciering. 

Meer informatie

Alles weten over studiefinanciering, tegemoetkoming kosten en lesgeld? Kijk hier of lees het artikel '8x vraag en antwoord over schoolkosten mbo'

studiekosten

Meer weten over iDEALnet?

iDEALnet is de online webshop van ROC A12, waar het Astrum College, Dulon College en Technova College onderdeel van zijn. Via iDEALnet worden alle betalingen veilig verwerkt.

iDEALnet