klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De school werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Mochten er zaken zijn die niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dit graag. De school gebruikt uw opmerkingen graag om verbeteringen aan te brengen. Laat het ons weten met het Wat kan beter! –formulier  (Print het formulier uit en verstuur dit per post aan: Servicepunt Postbus 78 6710  BB  Ede).           

Wij streven er naar om, door in gesprek te gaan met de indiener, problemen en klachten op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kent de school diverse klachtenregelingen op basis waarvan een formele klacht kan worden ingediend. Een formele klacht is een klacht die kan worden ingediend bij het College van Bestuur of een van de klachtencommissies. 

Ga met een klacht eerst naar degene waarop de klacht betrekking heeft. Kijk of diegene kan helpen de klacht op te lossen. Wanneer er geen antwoord naar tevredenheid komt, kun je een schriftelijke klacht richten aan de afdelingsmanager. Wanneer ook dit niet het gewenste resultaat geeft, kan een brief worden gericht aan het College van Bestuur of de Algemene Klachtencommissie. (zie Algemene klachtenregeling op de website). 

Examens

Indien men bezwaar wil aantekenen of in beroep wil gaan over zaken met betrekking tot examens dient men zich te richten tot de Commissie van beroep voor de examens (zie Reglement commissie van beroep voor de examens). 

Ongewenst gedrag

Een klacht over ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld) kun je indienen bij de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (zie Klachtenregeling Ongewenst Gedrag). Voor klachten met betrekking tot ongewenst gedrag kun je je ook wenden tot een van de vertrouwenspersonen van de school. Hij/zij kan je bijstaan bij het indienen van een klacht.

Vragen over de klachtenprocedure?

Het informatiepunt Klachten registreert en bewaakt de afhandeling van alle klachten. Het informatiepunt Klachten is te bereiken via het volgende mailadres: klachten@roca12.nl.

Klachtenregelingen

De school kent de volgende klachtenregelingen:

  • Algemene Klachtenregeling
  • Klachtenregeling ongewenst gedrag 
  • Reglement commissie van beroep examens