Vavo (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs)

Vavo - sprintlyceum

Vavo staat voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Bij het Sprintlyceum (vavo) een onderdeel van ROC A12 kun je een mavo-/vmbo-, havo- of vwo-diploma halen om door te kunnen stromen naar het mbo, hbo of wo. 

School voor iedereen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij ROC A12. Je hebt bij ons alle voordelen van een grote school, zoals een breed scala aan opleidingsmogelijkheden en uitstekende faciliteiten. Tegelijkertijd creëren we een prettige en vertrouwde sfeer vanwege de kleinschalige opzet van de diverse afdelingen.

Vavo is er voor:

• Scholieren die zijn gezakt voor het eindexamen (vmbo/mavo-havo-vwo)
• Opstromers van mavo naar havo of van havo naar vwo
• Zittenblijvers in de voorexamenklas (tweejarig traject)
• Volwassenen (zonder startkwalificatie) die alsnog een diploma willen behalen
• Scholieren die extra certificaten willen behalen om aan de toelatingseisen van hun vervolgopleiding te voldoen
• Scholieren die om een andere reden niet meer in het reguliere onderwijs terecht kunnen
• Studenten die naast hun mbo-opleiding tegelijkertijd hun diploma voor het voortgezet onderwijs (vo) willen behalen

Kleinschalig en gemoedelijke sfeer

Het Sprintlyceum (vavo) is kleinschalig. De sfeer is gemoedelijk en meer volwassen dan op een reguliere middelbare school. Je zit niet in een vaste klas, omdat iedereen zijn/haar eigen programma volgt.

Onderwijs aanpak

Bij het Sprintlyceum (vavo) kun je de examenstof van twee leerjaren in één leerjaar volgen (bij vwo zelfs de stof van drie leerjaren). Om dit goed te laten verlopen wordt er een strakke structuur gehanteerd. Vaak zit je in kleine klassen waar veel persoonlijke aandacht is en je makkelijk contact kunt maken met de docent. Je wordt op een volwassen manier benaderd, waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen zich aan de afspraken houdt.

Welk diploma krijg je?

Op het diploma dat je bij vavo ontvangt, kun je niet zien welke vakken je eerder of later hebt gehaald. Je kunt wel zien of een vak is afgesloten op mavo-, havo- of vwo-niveau. Je krijgt een diploma van ROC A12. Dit geldt ook voor ‘uitbestede’ scholieren.

Wat is een september-diploma?

Als je zakt voor je examen kun je onder bepaalde voorwaarden al in september datzelfde jaar het vo-diploma behalen. Dit kan soms door het Profiel Werkstuk te verbeteren of het vak maatschappijleer te volgen om daarmee het gemiddelde op te halen. Als dit lukt, kun je voor 1 oktober alsnog starten met een vervolgopleiding. Informeer bij vavo naar de exacte voorwaarden.

Begeleiding

Om je zo goed mogelijk op het examen voor te bereiden, werken we met studieplanners. Daarnaast maak je flexuren, waarbij je zelfstandig werkt aan leertaken in het flexlokaal op school. Ook bieden we extra ondersteuning voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

VMBO-tl/MAVO

Iets voor jou? Je wilt naar het mbo, maar hebt je vmbo- of mavo-diploma nog niet gehaald en kunt of wilt jouw schoolloopbaan niet aan het reguliere voortgezet onderwijs vervolgen.

De opleiding

Bij het Sprintlyceum (vavo) kun je terecht voor alle profielen: Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw (groen) en Techniek. Je kunt je inschrijven voor één of meer vakken. Ook bestaat de mogelijkheid om een compleet pakket te kiezen. Als je bepaalde vakken al hebt afgerond krijg je daar vrijstelling voor. Elk vak sluit je binnen één schooljaar af met een School Examen en een Centraal Examen. Je werkt veel zelfstandig, maar wordt daarbij goed begeleid door een studieloopbaanbegeleider.

Om het diploma te behalen kun je kiezen voor een:

• Eén- of tweejarige opleiding vmbotheoretische leerweg
• Volledig examen of examens van één of meer vakken.

Je kunt uit de volgende vakken kiezen:

- Rekenen niveau 2F (verplicht bij volledig diploma)
- Nederlands
- Engels
- Duits
- Frans
- Wiskunde
- Natuur- en scheikunde 1 en 2
- Geschiedenis
- Aardrijkskunde
- Biologie
- Maatschappijleer 1 en 2
- Economie

Uitstroomperspectief

- Toelating tot het middelbaar beroepsonderwijs (mbo niveau 3 of 4)
- Opstromen naar havo (bij 7.0 gemiddeld)

Locatie en opleiding

Ede | vavo vmbo-tl/mavo | 1 of 2 jaar

 

HAVO

Iets voor jou? Je wilt naar het hbo, maar hebt je havo-diploma niet behaald en kunt of wilt je schoolloopbaan niet meer aan het reguliere voortgezet onderwijs vervolgen.

De opleiding

Bij het Sprintlyceum (vavo) kun je terecht voor alle (havo-) profielen:

Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Je kunt je inschrijven voor één of meerdere vakken. Ook bestaat de mogelijkheid om een compleet  pakket te kiezen. Als je bepaalde vakken al hebt afgerond krijg je daar vrijstelling voor. Je werkt veel zelfstandig maar wordt daarbij goed begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Elk vak sluit je binnen één schooljaar af met een Schoolexamen en een Centraal Examen.

Je kunt uit de volgende vakken kiezen:

- Nederlands
- Engels
- Duits
- Frans
- Geschiedenis
- Maatschappijleer
- Maatschappijwetenschappen
- Aardrijkskunde
- Wiskunde A, B en D
- Natuurkunde
- Scheikunde
- Biologie
- Economie
- Management en Organisatie

Uitstroomperspectief

- Toelating tot het hoger beroepsonderwijs (hbo)
- Opstromen naar vwo (bij gemiddeld een 7.0)

Locatie en opleiding

Ede | vavo havo | 1 of 2 jaar

 

VWO

Iets voor jou? Je wilt naar de universiteit, maar je hebt jouw vwo-diploma nog niet op zak en kunt of wilt je schoolloopbaan niet meer vervolgen aan het reguliere voortgezet onderwijs.

De opleiding

Bij het Sprintlyceum (vavo) kun je terecht voor alle vwo-profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Je kunt je inschrijven voor één of meerdere vakken. Ook bestaat de mogelijkheid om een compleet pakket te kiezen. Als je bepaalde vakken al hebt afgerond krijg je daar vrijstelling voor. Je werkt veel zelfstandig maar wordt daarbij goed begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Elk vak sluit je binnen één schooljaar af met een Schoolexamen en een Centraal Examen.

Je kunt uit de volgende vakken kiezen:

- Nederlands
- Engels
- Duits
- Frans
- Geschiedenis
- Maatschappijleer
- Maatschappijwetenschappen
- Aardrijkskunde
- Wiskunde A, B, C en D
- Natuurkunde
- Algemene Natuurwetenschappen (ANW)
- Scheikunde 
- Biologie
- Economie
- Management en Organisatie

Uitstroomperspectief

Toelating tot hbo en universiteit

Locatie en opleiding

Ede | vavo vwo | 1 of 2 jaar

 

Toelatingscriteria

Vmbo-tl/mavo

Je hebt minimaal 3 vmbo-tl/3 mavo afgerond of je examen vmbo-kb behaald. In geval van een lagere vooropleiding beslist de toelatingscommissie.

Havo

Je hebt minimaal een examen vmbo-tl/mavo behaald met een gemiddelde van tenminste een 7.0 of een overgangsbewijs naar 4 havo. In geval van een lagere vooropleiding of een lager gemiddeld eindcijfer beslist de toelatingscommissie.

Vwo

Je hebt minimaal je examen havo behaald met een gemiddelde van tenminste een 7.0 of je hebt een overgangsbewijs naar 5 vwo.

Aanmelding

Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je uitsluitend via je middelbare school worden aangemeld. Je blijft dan ook ingeschreven bij deze school. We noemen dit uitbesteden.

Ben je 18 jaar of ouder dan zijn er twee mogelijkheden:

1. Je meldt jezelf aan. Dit kan via het digitaal aanmeldsysteem van ROC A12. Aanmelden is mogelijk vanaf april van elk schooljaar. 
2. Als je nog op een middelbare school zit, kun je vragen of de school je wilt uitbesteden. Dit is financieel aantrekkelijker voor jou.

Lesgeld en studiemiddelen

Er zijn twee mogelijkheden van bekostiging voor een opleiding:

- Je wordt door jouw middelbare school uitbesteed. Er zijn voor jou dan geen kosten aan verbonden. Ook je boeken worden door de middelbare school betaald. Extra leermiddelen, zoals een grafische rekenmachine of atlas betaal je wel zelf.

- Als je jezelf inschrijft, wordt jouw opleiding deels bekostigd door de overheid en betaal je een eigen bijdrage. Hoeveel je betaalt, hangt af van het soort inschrijving: voltijd of deeltijd. Kijk voor actuele bedragen op www.a12.nl/vavo.